Wie in België wil werken als erkend milieucoördinator moet voldoen aan een aantal reglementeringen. Op 1 januari 2011 is het Vlaams reglement inzake erkenningen leefmilieu (VLAREL) in werking getreden. Deze wetgeving regelt tal van categorieën van erkenningen waaronder de erkenning als milieucoördinator en de erkenning als opleidingscentrum voor milieucoördinatoren.

De afdeling Milieuvergunningen is bevoegd voor deze erkenningen en is via het Vlaamse milieuhandhavingsdecreet ook bevoegd voor het toezicht en de bestuurlijke handhaving van deze erkenningen. Meer informatie over deze erkenningen kan u vinden ophttps://www.lne.be/themas/erkenningen/BIM. De cursus van het Centrum Voor afstandsonderwijs is ideaal als voorbereiding op de opleidingen tot milieucoördinator niveau A en B.