De Belgische Leerplicht

26/11/2019 Thomas Verlinden

Hoe zit dat nu met de Belgische Leerplicht?

Vrijheid van onderwijs

Iedereen kan vrij thuis studeren op eigen tempo. Vrijheid van onderwijs is een grondwettelijk recht dat staat beschreven in de universele verklaring van de rechten van de mens. Aan de ouders komt volgens dat verdrag in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal worden gegeven. Je kan dus zelf kiezen wat je waar en wanneer studeert. Enkel voor minderjarigen die in het Vlaamse Gewest wonen zijn er een aantal regels met betrekking tot de leerplicht.
 

De Belgische leerplicht

De meeste cursussen van het Centrum Voor Afstandsonderwijs voldoen aan de leerplicht. Wanneer een minderjarige student thuis wil studeren en toch aan de leerplicht wil voldoen zijn er een aantal wetten en regels die dienen te worden gevolgd. Hieronder vind je een beknopte samenvatting.

Wanneer ben je nog minderjarig?

De leerplicht vangt aan op 1 september van het kalenderjaar waarin de jongere de leeftijd van 6 jaar bereikt en duurt:
  • hetzij tot 30 juni van het kalenderjaar waarin de leerling 18 jaar wordt: indien het bereiken van die leeftijd tussen 1 juli en 31 december valt;
  • hetzij tot de datum waarop de leerling 18 jaar wordt: indien die datum tussen 1 januari en 30 juni valt.
Heel concreet moet je dus tussen je zesde en achttiende levensjaar cursussen volgen.

Welk onderwijs volstaat?

Het huisonderwijs van het minderjarige kind dat wil voldoen aan de leerplicht moet gericht zijn op:
  • de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind;
  • het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid;
  • het bijbrengen van eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen;
  • de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.

 

Welke richtingen kan je als minderjarige dan volgen?

Wij raden aan om enkel opleidingen te volgen die gericht zijn op de examens van de Examencommissie van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, vermits dit leidt tot een volwaardig diploma secundair onderwijs. Eventueel zou je kunnen opteren voor een aangepast lessenpakket dat bijvoorbeeld gericht is op de examens van de FOD economie en middenstand.
 
Het is evenwel aan de onderwijsinspectie om te controleren of aan deze eisen is voldaan. De ouders moeten deze controle aanvaarden en er hun medewerking aan verlenen. Is dit niet het geval of wijzen twee opeenvolgende controles uit dat de minimumeisen niet worden vervuld, dan moet de leerplichtige in een door de gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school of centrum worden ingeschreven.
 
De overheid legt geen verplichte vakken / boeken / leerplannen vast voor huisonderwijs. De eigenheid van de situationele factoren en van de jongere zelf kunnen in belangrijke mate bepalend zijn voor de leerstof. Het onderwijs dient verstrekt te worden door ouders of personen die ouders daarvoor aanstellen. Deze personen dienen vermeld te worden op de verklaring van huisonderwijs (punt 4).
 
Wanneer je kiest voor de thuiscursussen van het Centrum Voor Afstandsonderwijs vul je hier onze gegevens in.
 

Administratieve formaliteiten om in orde te zijn

Indien er gekozen wordt voor huisonderwijs dient er elk schooljaar een verklaring van huisonderwijs volledig ingevuld en ondertekend terug gestuurd te worden door de ouder of de persoon die de minderjarige onder zijn bewaring heeft, ten laatste op de dag waarop het huisonderwijs van start gaat. Je dient twee documenten in te vullen. Het eerste is de verklaring van huisonderwijs en het tweede een bijkomende vragenlijst over huisonderwijs.

Vragen?

Heb je vragen over deze ingewikkelde materie. Neem dan contact met ons of op kom een keertje langs op het secretariaat in Antwerpen. Een gespecialiseerde medewerker zal jou en je ouders graag gepersonaliseerde informatie geven. Wij denken als organisatie altijd mee in het belang van de minderjarige en zorgen er voor dat je de toekomst krijgt die je verdient.


relatedBlogs

Je omscholen naar een administratieve job werkt!

4 dagen werken - 3 dagen weekend

All you need is love... and a wedding planner!previousLabel

Gezonder snoepen met Sinterklaas

nextLabel

Stop! Zo verwijder je toch geen make-up?

mostRead


Krijg geld om te leren!

11/06/2019

Laat je baas je opleiding betalen!

21/02/2019

Altijd tijd tekort? Zo los je dat op!

03/09/2018

relatedCourses


Burgerlijk en Handelsrecht BSO

Leren wat je altijd al hebt willen leren? Volg nu je roeping!

Biologie BSO

Door online begeleiding van je persoonlijke docent, slaag je binnen mum van tijd!

Boekhouden BSO

Volg de thuisstudie Boekhouden BSO en behaal al in enkele maanden jouw diploma!

Toegepaste Economie BSO

Is het tijd om je passie volgen? Start met de cursus Toegepaste Economie BSO.

EHBO BSO

Met onze thuisstudie EHBO BSO leer jij snel de kneepjes van het vak.

studyCategories


TSO-vakken

BSO-vakken

blogTags


Secundair onderwijsTSOBSOMiddelbaarDiplomaMiddenjuryExamencommissieOpleidingenCursussenAlgemene vakkenRichtingenAfstandsonderwijsThuisstudieThuiscursusStudie

blogShare


fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0