Welke cursussen biedt het Centrum Voor Afstandsonderwijs aan?

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de grootste opleidingsverstrekker van de Benelux. De opleidingen worden gegeven door professionele docenten die allemaal hun strepen hebben verdiend binnen hun vakgebied. Sommige van onze opleidingen zijn zéér vooruitstrevend en zijn uniek in de Benelux. Het Centrum Voor Afstandsonderwijs introduceerde de afgelopen jaren meerdere nieuwe opleidingen in België en Nederland.

Zijn de opleidingen erkend?

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is erkend opleidingsverstrekker. Door deze erkenning biedt de Ondernemersschool haar studenten een voordelige opleiding aan. Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is bovendien ISO 9001- 2000 gecertificeerd. Dit betekent dat we alle noodzakelijke opleidingsmiddelen en- procedures kunnen voorleggen om een kwaliteitsvolle opleiding te garanderen. De opleidingen, het didactisch materiaal en de studiebegeleiding voldoen aan de strengste eisen. De ISO 9001-2000 erkenning is een ijzersterke kwaliteitsgarantie. Tenslotte zijn alle opleidingen erkend door de Wellnessfederatie. Dit is de erkende beroepsvereniging die de belangen van de wellnesswerkers behartigt. Deze erkende beroepsvereniging zetelt in de Hoge Raad van de KMO’s en adviseert de Minister van Middenstand wanneer er wetswijzigingen worden doorgevoerd.

Nadat je examen afgelegd hebt, krijg je van iedere opleiding een waardevol diploma (wanneer je bent geslaagd voor het examen) of een getuigschrift (wanneer je een cursus volgt zonder examen). Je kan ook via onze school opleidingen volgen die leiden tot een beschermd beroep. Dan leg je na het examen aan onze school ook een examen af bij de Centrale Examencommissie, om je theoretische vakkennis aan te tonen. Het kan gaan om een mondelinge proef, een schriftelijke proef, of een schriftelijke én mondelinge proef. Onze opleidingen bereiden jou perfect voor op deze test, zodat je zeker bent van je slaagkansen. Wanneer je slaagt voor dit examen, behaal je bovenop het diploma van de school ook een erkend vestigingsattest van de Vlaamse Overheid. Met dit waardevolle vestigingsattest start je dan zonder problemen een eigen zaak (mits je ook het attest bedrijfsbeheer hebt) of ga je aan de slag als werknemer.

Welke diploma’s of getuigschriften behaal ik via CVA?

De waarde of erkenning van een diploma verschilt van opleiding tot opleiding. Je moet altijd kijken of je in eerste instantie te maken hebt met een gereglementeerd of beschermd beroep. De overheid regelt immers in België voor bepaalde beroepen de toegang. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar notaris, advocaat, vastgoedmakelaar of psycholoog worden. De overheid heeft immers bepaalde regels opgelegd voor wie deze vrije beroepen wil uitoefenen. Een psycholoog, advocaat of notaris dienen allemaal een universitair diploma te hebben.

Ten tweede moet je kijken of de activiteit die je wil uitoefenen valt onder de vestigingswet. De FOD Economie en Middenstand reglementeert een aantal beroepen binnen de bouwsector, de personenverzorging, de voedingssector. Ook wie voor deze beroepen interesse heeft kan bij CVA terecht om een erkend vestigingsattest te behalen. Je volgt dan een cursus die speciaal is geschreven om met succes het examen af te leggen bij de centrale examencommissie. De volledige lijst van beschermde beroepen vind je hier.

Kies je voor een opleiding met betrekking tot een voor de vrije markt gereguleerd beroep? Dan leg je een examen af aan onze school. Wanneer je slaagt, behaal je een waardevol diploma waarmee je je beroepskennis vlot aantoont bij sollicitaties. Wil je starten als zelfstandige in België? Dan heb je enkel een attest bedrijfsbeheer nodig. Dit erkende vestigingsattest behaal je snel via de opleiding bedrijfsbeheer.

Hobbycursussen kunnen leiden tot een diploma of getuigschrift, afhankelijk of er een examen wordt afgenomen of niet. Hier gelden dezelfde regels als bij de niet-beschermde beroepen.

Ten slotte kan je via CVA ook je officiële diploma Secundair onderwijs behalen. We bereiden je dan voor op de examens van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Je kan kiezen uit technisch secundair onderwijs of beroepssecundair onderwijs. Al deze diploma’s zijn erkend en geven toegang tot hogescholen of universiteiten.

Hoe kan ik me inschrijven?

Inschrijven gaat gemakkelijk en vlot in volgende twee stappen:

– Je vult het online inschrijvingsformulier in.
– Je ontvangt dan automatisch een e-mail van ons. Hierin zal alle informatie staan over hoe je de betaling kan uitvoeren.

Wanneer de school jouw betaling heeft verwerkt (meestal na drie werkdagen) wordt er een bevestigingsbrief opgestuurd naar het adres dat in de mededeling is vermeld.

Je kan ook steeds langskomen op het secretariaat om je ter plaatse in te schrijven. Je kan er het inschrijvingsgeld enkel betalen met de bankkaart of via visa.

Kan ik de boeken op voorhand inkijken?

Je kan steeds langskomen in één van onze campussen voor een persoonlijke rondleiding. Je kan dan rustig de handboeken inkijken.

Het centrale secretariaat in de campus Antwerpen is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. (Tijdens de maanden juli en augustus is dit van 09.00 tot 17.00 uur) Zaterdag zij we geopend van 10.00 tot 14.00. Zondag is het secretariaat gesloten. Je kan dan steeds langskomen voor een kennismaking en een persoonlijke rondleiding. Je kan ter plaatse betalen via bankcontact. Tel: 0032/3/292.33.33.

Je kan ook steeds langskomen in Gent. Er is steeds een secretariaatsmedewerker aanwezig van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Het secretariaat in Hasselt is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Heb ik extra eigen materiaal nodig?

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs stuurt je het volledige didactische materiaal toe via BPost of een andere koerierdienst. In het cursuspakket zitten alle dingen die je nodig hebt voor je opleiding tot een goed einde te brengen. Er zijn dus nooit extra investeringen nodig.

Wanneer je niet in het bezit bent van een internetverbinding kan je de begeleiding krijgen via de post. Je stuurt dan je huistaken op naar een van onze secretariaten samen met voldoende zegels om de verbeterde opgaven terug te sturen.

Kan ik betalen met opleidingscheques?

Door een vernieuwing in de wetgeving betreffende de opleidingscheques, kunnen we deze vanaf augustus 2013 niet meer aanvaarden.

Hoe geef ik feedback?

Je kan met al je vragen, opmerkingen en problemen terecht op het secretariaat van de school. Onze medewerkers doen hun uiterste best om steeds voor jou de beste oplossing te vinden. Je kan ook op het contactformulier je opmerkingen of suggesties formuleren.

Hoe krijg ik een factuur van mijn opleiding?

Je kan een factuur bekomen wanneer je op het moment van inschrijving in het bezit bent van een geldig ondernemingsnummer (dit wil zeggen dat je al zelfstandige bent op het moment van inschrijving). Wanneer de firma het volledige cursusgeld heeft betaald wordt er op eenvoudige aanvraag een factuur opgemaakt. Je stuurt dan een mailtje naar facturatie@schoonheidsschool.be en je vermeldt daarin je studentennummer, de firmagegevens, je naam en het facturatie-adres. Wij zorgen er voor dat je binnen de drie werkweken de factuur krijgt opgestuurd via de post.

Wat zijn de algemene voorwaarden?

Voor de algemene voorwaarden: klik hier.

Voldoet een thuiscursus van CVA aan de leerplicht?

Ja, de cursussen van het Centrum Voor Afstandsonderwijs voldoen aan de leerplicht. Wanneer een minderjarige student thuis wil studeren en toch aan de leerplicht wil voldoen zijn er een aantal wetten en regels die dienen te worden gevolgd. Hieronder vind je een beknopte samenvatting.

Iedereen kan vrij thuis studeren op eigen tempo. Vrijheid van onderwijs is een grondwettelijk recht. Je kan dus zelf kiezen wat je waar en wanneer studeert. Enkel voor minderjarigen zijn er een aantal regels met betrekking tot de leerplicht.

De leerplicht vangt aan op 1 september van het kalenderjaar waarin de jongere de leeftijd van 6 jaar bereikt en duurt:

– hetzij tot 30 juni van het kalenderjaar waarin de leerling 18 jaar wordt: indien het bereiken van die leeftijd tussen 1 juli en 31 december valt;
– hetzij tot de datum waarop de leerling 18 jaar wordt: indien die datum tussen 1 januari en 30 juni valt.

Het kind moet ook in de Vlaamse Gemeenschap gedomicilieerd zijn.

Het huisonderwijs van het minderjarige kind dat wil voldoen aan de leerplicht moet gericht zijn op:

– de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind;
– het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid;
– het bijbrengen van eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen;
– de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.

Wij raden aan om enkel opleidingen te volgen die gericht zijn op de examens van de Examencommissie van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, vermits dit leidt tot een volwaardig diploma secundair onderwijs. Eventueel zou je kunnen opteren voor een aangepast lessenpakket dat bijvoorbeeld gericht is op de examens van de FOD economie en middenstand. Het is evenwel aan de onderwijsinspectie om te controleren of aan deze eisen is voldaan.

De ouders moeten deze controle aanvaarden en er hun medewerking aan verlenen. Is dit niet het geval of wijzen twee opeenvolgende controles uit dat de minimumeisen niet worden vervuld, dan moet de leerplichtige in een door de gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school of centrum worden ingeschreven.

De overheid legt geen verplichte vakken/boeken/leerplannen vast voor huisonderwijs. De eigenheid van de situationele factoren en van de jongere zelf kunnen in belangrijke mate bepalend zijn voor de leerstof.

Het onderwijs dient verstrekt te worden door ouders of personen die ouders daarvoor aanstellen. Deze personen dienen vermeld te worden op de verklaring van huisonderwijs (punt 4). Wanneer je kiest voor de thuiscursussen van het Centrum Voor Afstandsonderwijs vul je hier onze gegevens in.

Indien er gekozen wordt voor huisonderwijs dient er elk schooljaar een verklaring van huisonderwijs volledig ingevuld en ondertekend terug gestuurd te worden door de ouder of de persoon die de minderjarige onder zijn bewaring heeft, ten laatste op de dag waarop het huisonderwijs van start gaat.

Je dient twee documenten in te vullen. Het eerste is de verklaring van huisonderwijs en het tweede een bijkomende vragenlijst over huisonderwijs.

Meer informatie vind je op de speciale pagina over de leerplicht.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs streeft de beste kwaliteit na. Alle medewerkers nemen jouw opleiding zeer persoonlijk. We werken echter met mensen, en die hebben soms een mindere dag. We vragen je om altijd onmiddellijk zaken te melden op het secretariaat zodat we onmiddellijk gepaste maatregelen kunnen nemen. Dit gebeurt steeds anoniem als je dat wenst. Op het einde van elke opleiding krijg je ook de kans om de cursus en de docent te evalueren. Met deze feedback wordt zeer grondig rekenig gehouden bij het toewijzen van nieuwe opdrachten aan de docenten. Indien je klachten hebt over een secretariaatsmederwerker vragen wij u vriendelijk om het formulier in te vullen op de feedbackpagina. Jouw klacht komt dan bij een speciaal daarvoor opgeleid medewerker terecht die het nodige zal doen en eventueel de directie zal inlichten. Wij doen ons uiterste best om je een fantastische opleiding te bezorgen en wij willen elke dag opnieuw onze kwaliteit verbeteren. Jouw hulp en voorstellen zijn dan ook ten zeerste welkom.

Kan ik lesgeven aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs. Zijn er openstaande vacatures?

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs heeft een team van professionele docenten die allen actief zijn als gezondheidsconsulent, energetisch therapeut, kinesist, gezondheidscoach, masseur, voetreflexoloog etc… Deze zijn allemaal werkzaam als ondernemer binnen hun vakgebied. Als docent heb je minimaal 3 jaar ervaring als zelfstandige in hoofdberoep of 5 jaar in bijberoep. Je moet om te kunnen lesgeven beschikken over de nodige pedagogische kwalificaties of ervaring hebben als lesgever. Om de kwaliteit van onze opleidingen te waarborgen verkiezen we mensen die bij ons hun opleiding hebben gevolgd en zijn afgestudeerd met prima cijfers en ook minimaal drie jaar professionele praktijkervaring hebben opgedaan als zelfstandige. Indien je ons team van professionele docenten of medewerkers wil versterken moet je in de eerste fase je CV en motivatiebrief opsturen naar vacature@ondernemersschool.be. Je krijgt een mail wanneer je sollicitatie wordt weerhouden. De strenge selectieprocedure bestaat uit een kennismakingsgesprek van 2 uurtjes, het schrijven van een proefhoofdstuk en een derde selectieronde waarbij je vakkennis en praktijkervaring wordt getoetst door de andere docenten.

Contacteer ons Schrijf je hier in!